Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website Webmodule Medische Beeldvorming besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website Webmodule Medische Beeldvorming wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website Webmodule Medische Beeldvorming opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de auteurs.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website Webmodule Medische Beeldvorming geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, met de tijdelijke onmogelijkheid om de website Webmodule Medische Beeldvorming te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website Webmodule Medische Beeldvorming verkregen is.